reklama

Walentynki z "Tygodnikiem"

Czas trwania 2017-01-15 - 2017-02-14

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM – ZAKOCHANE SELFIE”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „STOPKA” z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11.

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.

Założenia

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatów, w których ukazuje się „Tygodnik Siedlecki”.

Przedmiotem konkursu jest dowolna, fotograficzna interpretacja tematu „Walentynki z Tygodnikiem - zakochane selfie”

Ideą konkursu jest pokazanie zdjęć „sefie” par, zakochanych w sobie osób. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z definicją „selfie”- rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zdjęć konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia selfie interpretującego temat i przesłanie go na adres mailowy konkursy@siedlecki.pl z dopiskiem w temacie maila WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM – w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza na piśmie, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi.

Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

Termin obowiązywania konkursu

Zdjęcia „Walentynki z Tygodnikiem – zakochane selfie” można przysyłać na podany mail z dopiskiem WALENTYNKI Z TYGODNIKIEM od dnia ogłoszenia konkursu. Konkurs trwa od 10 do 31 stycznia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 lutego 2017 r. poprzez indywidualne poinformowanie laureatów o wygranej oraz publikację na łamach TS.

Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych zdjęć wyłoni laureatów konkursu biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród.

Nagrody w postaci kolacji w jednym z sześciu lokali na terenie Siedlec nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

O miejscu i czasie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Postanowienia końcowe

Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty publikacji listy zwycięzców konkursu na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników.

Wszelkie informacje będą dostępnie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.pl


 


PLIKI DO POBRANIA

Sonda

Jakie, twoim zdaniem, będą skutki brexitu dla Polski?


Zobacz komentarze (1)
Advertisement