reklama

regulamin rejestracji

Regulamin rejestracji użytkowników
w serwisie www.tygodniksiedlecki.com


1. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „STOPKA” (zwany dalej operatorem) z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11, wpisaną do Rejestru KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169420. WSP STOPKA informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w.w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ich usuwania w porozumieniu z administratorem serwisu. 

2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez operatora, także w serwisie www.tygodniksiedlecki.com obok nicka oraz wizerunku (np. zdjęcia lub innego avatara) Użytkownika lub obok jego komentarzy, materiałów, wypowiedzi dostępnych w serwisie. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu zamieszczania komentarzy i materiałów społecznościowych” na stronie www.tygodniksiedlecki.com”, umieszczonego w serwisie, w szczególności do przestrzegania praw autorskich, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

4. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji od WSP STOPKA dotyczących produktów i usług oferowanych przez WSP STOPKA, szczególnie odnośnie serwisu www.tygodniksiedlecki.com.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych, podanych przez Użytkownika przy rejestracji, operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, że podał prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

6. Użytkownik może mieć w Serwisie tylko jedno konto z unikalnym loginem i hasłem.

7. Operator może wyróżnić niektórych zarejestrowanych Użytkowników poprzez np. automatyczne ukazywanie się komentarzy Użytkownika na stronie www.tygodnisiedlecki.com (tylko w przypadku, kiedy wpisy komentującego przez dłuższy czas będą zatwierdzane przez administratora bez poprawek), przyznanie nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych Użytkowników (z zastrzeżeniem, że ci sami użytkownicy nie mogą być nagrodzeni dwa razy po kolei takimi samymi nagrodami rzeczowymi), uprawnień do samodzielnego wprowadzania materiałów i zdjęć do działu artykuły społecznościowe. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.

8. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów w Internecie (netykieta).

10. Użytkownikowi, który narusza niniejszy regulamin, a w szczególności:

-  zamieszcza: wypowiedzi, komentarze, materiały, których rozpowszechnianie   
  jest niezgodne z prawem, narusza prawa osób trzecich lub operatora 
  (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne, prawa 
  własności przemysłowej lub inne) lub jest sprzeczne z zasadami współżycia
  społecznego lub z dobrymi obyczajami;
- zamieszcza w komentarzach, podpisie, materiałach społecznościowych, avatarze reklamę, zastrzeżone snaki i symbole, w tym herby miast i powiatów
- nie jest aktywny w serwisie dłużej niż sześć miesięcy

operator ma prawo czasowo zablokować możliwości korzystania z konta w serwisie lub je usunąć.

11. Zastosowanie przez operatora blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

Czerwiec 2011

Sonda

Czy szkolna wyprawka, 300 zł dla każdego ucznia, na początku roku szkolnego to dobry pomysł?


Zobacz komentarze (15)
Advertisement